Informace o zavedení normy ISO 14001, popis a bližší informaceISO 14001

Systém environmentálního managementu (ISO 14001) znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím firmy začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně nastaveného systému environmentálního managementu, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků environmentálního chování firmy. Má-li v současné době firma obstát v tvrdém konkurenčním prostředí, musí do své podnikatelské strategie zahrnout rovněž otázky ochrany životního prostředí.

Pro zavedení systému ISO 14001 existují v zásadě dva předpisy

 • technické normy řady ISO 14000, reprezentované kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její využití
 • Nařízení Rady EHS č. 1836/93 EMAS

Výsledkem zavedení systému je příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě firmy a k postupnému snižování negativních dopadů, vyplývajících z činnosti firmy, jejich výrobků nebo služeb na životní prostředí, dále pak zavedení pořádku, dosažení úplného souladu s právními požadavky, posílení vztahů s veřejností a veřejnou správou, finanční přínos (redukce provozních nákladů, úspora energií, surovin a dalších zdrojů) a snížení rizika ekologických havárií, za něž nese firma odpovědnost.

Získání certifikátu vede především k větší možnosti získávat objemnější zakázky prostřednictvím výběrových řízení nebo k možnosti ucházet se o státní zakázky, dále pak ke zvýšení firemního image, zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, bankovní ústavy, pojišťovny a veřejnou správu, lepšímu přístupu k úvěrům a dotacím, průběžnému hlídání legislativních požadavků.

Průběh zavedení systému ISO 14001

 • vstupní analýza (zmapování stávajících procesů, vymezení systému a jeho procesů)
 • zavedení systému představuje
  • identifikovat a kontrolovat environmentální aspekty, vlivy a rizika
  • stanovit a plnit environmentální politiku, cíle a programy s environmentální legislativou
  • vyčlenit prostřednictvím programů zdroje k dosažení těchto cílů a definovat odpovědnosti
  • definovat a dokumentovat řídicí přístupy v environmentální oblasti
  • stanovit postupy pro minimalizování nebo odstranění negativních environmentálních dopadů
  • komunikovat v rámci celé firmy a vyškolit zaměstnance k efektivnímu plnění povinností
  • měřit a pravidelně přezkoumávat chování podle předem stanovených norem a cílových hodnot
  • uplatňovat nápravná opatření v případě neshod
  • prezentovat dosažené výsledky veřejnosti
 • implementace definovaných postupů do praxe
 • interní audit k ověření implementace postupů do praxe
 • korektura dokumentace na základě zjištění z interního auditu
 • výběr certifikační společnosti a podání přihlášky k certifikačnímu auditu
 • certifikační audit

Certifikáty ISO

Neváhejte nás kontaktovat

odkaz na mapy.cz DSCONSULT GROUP s.r.o.
Poděbradova 2017/61
702 00 Moravská Ostrava
telefon: +420 603 277 576
e-mail: info@dsconsult.cz

Můžete také zobrazit kompletní kontakty, nebo zde vložte telefon či e-mail a my se Vám ozveme:


Vybráno z referencí

Centrum sociálních služeb Praha

Centrum sociálních služeb Praha
sociální služby